ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ LH ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ GNRH ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ

Περίληψη


Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν ασθενείς που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση. Διακοπή της χορήγησης της HCG, μπορεί να οδηγεί σε αποφυγή του κινδύνου υπερδιέγερσης, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί και σε ακύρωση του συγκεκριμένου κύκλου θεραπείας. Στην παρούσα εργασία χορηγήθηκε ένα GnRH - ανάλογο (τριπτορελίνη - Arvekap / Ipsen) για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, σε αντικατάσταση της HCG, σε γυναίκες με ωοθυλακική διέγερση για ομόλογο σπερματέγχυση, σε μια προσπάθεια να εμποδισθεί η εμφάνιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης. Η μελέτη περιελάμβανε 10 κύκλους σε 10 γυναίκες, στις οποίες έγινε διέγερση των ωοθηκών σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κιτρικής κλομιφαίνης / HMG και οι οποίες βρίσκονταν σε κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου υπερδιέγερσης (οιστραδιόλη > 1500 pg/ml, αριθμός ωοθυλακίων > 10). Το GnRH ανάλογο χορηγήθηκε για να προκαλέσει την προ-ωοθυλακιορρηκτική αιχμιακή άνοδο της LH, που πυροδοτεί την ωρίμανση των ωοθυλακίων. Μικροκρυσταλλική προγεστερόνη (Utrogestan) χορηγήθηκε για υποστήριξη της ωχρινικής φάσης. Επιτεύχθηκε μια εγκυμοσύνη, ενώ καμιά γυναίκα δεν εμφάνισε σύνδρομο υπερδιέγερσης. 

Επειδή αυτή η μέθοδος ωοθυλακιορρηξίας δεν αυξάνει τον κίνδυνο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, προτείνεται η αντικατάσταση της συνηθισμένης χορήγησης της HCG με GnRH ανάλογο για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας ιδιαίτερα σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου υπερδιέγερσης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Τζαφέττας Ι.Μ.: Εξωσωματική γονιμοποίηση και συναφείς μέθοδοι στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Τρόποι παρακολούθησης της ανάπτυξης των ωοθυλακίων μετά από ωοθηκική διέγερση, σελ. 176, Θεσσαλονίκη 1996.

Kemmann Ε., Tavakov F., Schoen R.M. and Janes J.R.: Induction of ovulation with menotropins in women with polycystic ovany syndrome. Αm. J. Obstet. Gynecol., 1981, 141, 58-64.

Haning A.V., Boehaltin L.M., Carlson Ι.Η., Kuzma D.L. and Zwibel W.J.: Diagnosis, specific serum 17b-estadiol (Ε2) upper limits for treatment with menotropins using a 125/dierect Ε2 assay. Fertil. Steril., 1984, 42, 882-889.

Blankenstein J., Shalev J., Saadon Τ., Kukia Ε.Ε., Rabinovici J., Pariente C., Lunenfeld Β., Serr D.M. and Mashiach S.: Ovarian hyperstimulation syndrome prediction by number and size of preovulatory ovarian follicles. Fertil. Steril, 1987, 47, 597-602.

Mathur RS, Joels LA, Jenkins JM.: Ovarian hyperstimulation may be more likely if multiple pregnancy follows assisted conception. Acta. Gent. Med. Gemellol, 1996, 44: 145-147.

Emperaire J.C. and Ruffie Α.: Triggering ovulation with endogenous luteinizing hormone may prevent the ovarian hyperstimulation syndrome. Hum. Reprod., 1991, 6, 506-510.

Ferranetti Α.Ρ., Gracia J.E., Acost Α.Α. and Jones G.S.: Serum Luteinizing hormone during ovulation induction with human menopausal gonodotropin for in vitro fertilization in normal menstruating women. Fertil. Steril., 1983, 40, 742.

Dufau Η.Κ., Catt R.J. and Tsuruhara Τ.: Retention of in vitro biological activities by desialytated human luteinizing hormone and chorionic gonadotropin. Biochem. Bίophys. Res. Commun., 1871, 44, 1022-1029.

Shoham Ζ, Schachter Μ, Loumaye Ε, Weissman Α, Mac Namee Μ, Insler V.: The leteinizing hormone surge - the final stge in ovulation induction: modern aspects of ovulation triggering. Fertil Steril 1995, 64: 237-251.

Hoff Y.D., Quigley Μ.Ε. and Yen S.S.C.: Hormonal dynamics at midcycle: a reevaluation. J. Clin. Endocrinol. Metabol., 1983, 57, 892-896.

Itskovitz J., Boldes R., Levron J., Erlik Υ., Rahana L., Branfes J.M.: Induction of Preovulatory luteinizing hormone surge and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome by gonadotropin - releasing hormone agonist. Fertil. Steril., 1991, 56, 213-220.

Moor R.M., Osborn J.C., Cran D.G., Walters D.E.: Selective effect of gonadotropins on cell coupling, nuclear maturation and protein synthesis in mammalian ovocytes. J. Embroyol. Exp. Morph., 1981, 61, 347-352.

Eppig J.J.: FSH stimulates hyaloronic acid synthesis by oocyte-cumulus complexes from mouse preovulatory follicle. Nature, 1979, 281, 483.

Imoedemhe D.A.G., Sigue Α.Β., Pacpaco E.L.A., Ohazo Α.Β.: Stimulation of endogenuons surge of luteinizing hormone with gonadotropίn - releasing hormone analog after ovarian stimulation for in vitro fertilization. Fertil. Steril, 1991, 55, 328-332.

Gonen Υ., Balakier Η., Powell W. and Casper F.R.F.: Use of gonadotrophin releasing hormone agonist to triggen follicular maturation for in vitro fertilization. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1990, 71, 918-922.

Forman R., Fries Ν., Testart J., Celeisch-Allart J., and Frydman R.: Evidence for an adverse effect of elevated estradiol concentration οn empbry implantation. Fertil. Steril., 1988, 49, 118-122.

Casper R.F., Sheehan K.L., Yen S.S.C.: Gonadotropin - estradiol response to a superactive luteinizing - hormone agonist in women. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1980, 50, 179-181.

Check J.H., Nazari Α., Barnes E.R., Weiss W. and Vetter Β.Η .: The efficacy of short term gonadotrophin - releasing hormone agonists versus human chorionic gonadotrophin to enable oocyte release in gonadotrophin stimulated cycles. Hum. Reprod., 1993, 8, 568-571.

Shalev Ε., Geslevich Υ., Ben-Ami Μ.: Induction of pre-ovulatory luteinizing hormone surge by gonadotrophin - releasing hormone agonist for women at risk for developing the ovarian hyperstimulation syndrome. Hum. Reprod., 1994, 9, 417-419.

Lessing J.G., Amit Α., Libel Υ., Yovel I., Kogosowski Α. And Peyser M.R.: Α voidance of cancellation of potential hypenstimulation cycles by conversion to in vitro fertilization - embryo tranfer. Fertil. Steril., 1991, 56, 75.