Η επίδραση της διδασκαλίας των δρόμων του κλασικού αθλητισμού χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και παραδοσιακή διδασκαλία (μέθοδος μικτής μάθησης) στο γνωστικό τομέα, σε μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γεώργιος Κυριακίδης

Περίληψη


Στην εργασία αυτή ερευνάται ως μελέτη περίπτωσης η επίδραση της εφαρμογής μιας σειράς μαθημάτων με τη μέθοδο της μικτής μάθησης στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η μικτή μάθηση προκύπτει συνδυάζοντας τη μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, με παραδοσιακές μορφές μάθησης. Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν με βάση τους στόχους του μαθήματος στο αντικείμενο των δρόμων του κλασικού αθλητισμού και εντάχτηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Για το μέρος  της μάθησης με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, αναπτύχθηκαν δύο ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) LAMS, το οποίο λειτουργούσε σε συνδυασμό με το ΣΔΜ moodle. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο, οι στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των ακολουθιών. Η εφαρμογή τους έγινε στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της μικτής μάθησης, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bersin, J. (2004). The blended learning book: Best practices, proven methodologies, and lessons learned (First edition). San Francisco, CA: Pfeiffer.

Chen, C. C., & Jones, K. T. (2007). Blended Learning vs. Traditional Classroom Settings: Assessing Effectiveness and Student Perceptions in an MBA Accounting Course. Journal of Educators Online, 4(1), n1.

Chew E., Jones N., Turner D. (2008) Critical Review of the Blended Learning Models Based on Maslow’s and Vygotsky’s Educational Theory. In: Fong J., Kwan R., Wang F.L. (eds) Hybrid Learning and Education. ICHL 2008. Lecture Notes in Computer Science (pp. 40-53). Springer, Berlin, Heidelberg

Chou, A. Y., & Chou, D. C. (2011). Course management systems and blended learning: An innovative learning approach. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 9(3), 463-484.

Ciolcă, C., & Vasiliu, A.-M. (2013). Advantages and disadvantages of continuous training for athlets in e-learning system. Conference proceedings of "eLearning and Software for Education" (eLSE).

Deng Z., Hu Q. (2014) Efficient Physical Education Method Based on Multimedia Technology. In: Zhong S. (eds) Proceedings of the 2012 International Conference on Cybernetics and Informatics. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 163. Springer, New York, NY

French, K. E., & Thomas, J. R. (1987). The Relation off Knowledge Development to Children's Basketball Performance. Journal of sport Psychology, 9, 15-32.

Friesen, N. (2012). Report: Defining blended learning

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The internet and higher education, 7(2), 95-105.

Giannousi, M., Vernadakis, N., Derri, V., Antoniou, P., & Kioumourtzoglou, E. (2014). A Comparison Of Student Knowledge Between Traditional And Blended Instruction In A Physical Education In Early Childhood Course. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(1).

Graham, C. R. (2006). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing.

Graham, C. R. (2009). Blended learning models. In Encyclopedia of Information Science and Technology, (Second edition). USA: Brigham Young University. doi: 10.4018/978-1-60566-026-4.ch063.

Iglesias Gallego, D., García González, L., García Calvo, T., León del Barco, B., & Villar Álvarez, F.d. (2010). Expertise development in sport: contributions under cognitive psychology perspective. Journal of Human Sport & Exercise, 5(3), 14.

Janssen, I., Katzmarzyk, P. T., Boyce, W. F., Vereecken, C., Mulvihill, C., Roberts, C., . . . Pickett, W. (2005). Comparison of overweight and obesity prevalence in school‐aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. Obesity reviews, 6(2), 123-132.

Καραβά, Μ., Κουκουβίνος, Θ., Κωστοπούλου, Δ., Μαστροθανάση, Ζ., Μητάκος, Δ., Μπισμπικόπουλος, Θ., . . . Τρίκας, Μ. (2012). Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας.

Κοτσιφάκος, Ε. (2011). Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών. Αθήνα: Υπ. Ε.Π.Θ.

Liu, M. C. (2012). Influence of Multimedia Communication Materials on the Students' Sports Motivation. Applied Mechanics and Materials, 155-156, 892-896.

McPherson, S. L., & Thomas, J. R. (1989). Relation of knowledge and performance in boys' tennis: Age and expertise. Journal of experimental child psychology, 48(2), 190-211.

Melton, B. F., Bland, H. W., & Chopak-Foss, J. (2009). Achievement and satisfaction in blended learning versus traditional general health course designs. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1), 26.

Παπαδάκης, Σ. Χ. (2010). Μέθοδοι & Εργαλεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Σχεδίων Διδασκαλίας/Μάθησης και Εκπαιδευτικού Υλικού στο Διαδίκτυο. Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πάτρα. Ανακτήθηκε 16 Ιανουαρίου 2015, από http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26260

Σίσκος, A., & Αντωνίου, Π. (2006). Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Inquiries in Sport & Physical Education, 4(2), 311-325.

Siskos, A., Antoniou, P., Papaioannou, A., & Laparidis, K. (2005). Effects of multimedia computer-assisted instruction (MCAI) on academic achievement in physical education of Greek primary students. Interactive Educational Multimedia, 10, 61-77.

Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 Blended Learning. Innosight Institute. Retrieved January 15, 2015, from https://eric.ed.gov/?id=ED535180

Thomas, French, K. E., & Humphries, C. A. (1986). Knowledge development and sport skill performance: Directions for motor behavior research. Journal of sport Psychology, 8(4), 259-272.

Thomas, A., & Stratton, G. (2006). What we are really doing with ICT in physical education: a national audit of equipment, use, teacher attitudes, support, and training. British Journal of Educational Technology, 37(4), 617-632.

Thornburg, R., & Hill, K. (2004). Using internet assessment tools for health and physical education instruction. TechTrends, 48(6), 53-55.

Τσαγρής, Μ. (2014). Στατιστική με τη Χρήση του Πακέτου ΙΒΜ SPSS 22. Αθήνα.

Τσακίρη, Δ., Καπετανίδου, Μ., Τσατσαρώνη, Ά., Κούρου, Μ., Μαυρίκης, Γ., Δημόπουλος, Κ., . . . Αναγνωστοπούλου, Κ. (2007). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής–Δημιουργικής Σκέψης. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Vernadakis, N., Giannousi, M., Derri, V., Michalopoulos, M., & Kioumourtzoglou, E. (2012). The impact of blended and traditional instruction in students’ performance. Procedia Technology, 1, 439-443.

Vernadakis, N., Andoniou, P., Zetou, E., & Kioumourtzoglou, E. (2004). Comparison of three different instructional methods on teaching the skill of shooting in basketball. Journal of Human Movement Studies, 46, 421-440.

Wilkinson, C., Hillier, R., Padfield, G., & Harrison, J. (1999). The effects of volleyball software on female junior high school students' volleyball performance. Physical Educator, 56(4), 202.

Wong, C., Shariffudin, R., Mislan, N., & Julia Guan, C. (2011). The Effects of E-Sports Courseware for Teaching Psychomotor Skills. 5th International Conference on Distance Learning and Education, International Proceedings of Computer Science and Information Technology, 12.

Υ.Π.Ε.Π.Θ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ. Ανακτήθηκε 14 Ιανουαρίου 2015, από http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/ResultsSV.aspx?ArticleID=5

Zou, J., Liu, Q., & Yang, Z. (2012). Development of a Moodle course for schoolchildren’s table tennis learning based on Competence Motivation Theory: Its effectiveness in comparison to traditional training method. Computers & Education, 59(2), 294-303.
Copyright (c) 2017 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού