Εθνοτοπικοί σύλλογοι και Πολιτισμός: η συμβολή των πολιτιστικών συλλόγων στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας. Το παράδειγμα του Μορφωτικού συλλόγου «Η Αγία Ειρήνη»

Φίλιππος Αναστάσιος Φιλίππου, Δημήτριος Γαβράς - Παπασπύρου

Περίληψη


Η αίσθηση ενότητας των μελών μιας κοινωνίας, που χαρακτήριζε την ελληνική παραδοσιακή κοινωνία, καθώς και οι σχέσεις προτύπων αλληλοαναγνώρισης δεν υφίστανται πλέον αφού οι κοινωνικές ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πολιτισμικές πρακτικές και παραδόσεις που τόνωναν την ύπαρξη και την ιδιαίτερη πολιτισμική τους διαδρομή. Οι τοπικές ταυτότητες, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν, συσπειρώνονται με σημείο αναφοράς τις παραδοσιακές πολιτισμικές ταυτότητες. Αποτέλεσμα αυτής της συσπείρωσης αποτελεί η δημιουργία και η λειτουργία διαφόρων συλλόγων, όπως οι εθνοτοπικοί, οι πολιτιστικοί και οι χορευτικοί οι και οποίοι αναλαμβάνουν το βάρος της τόνωσης της τοπικής ταυτότητας  και ιδεολογίας μέσα από την αναβίωση διαφόρων μορφών της παραδοσιακής ζωής καθώς και με διάφορες άλλες δραστηριότητες. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού συλλόγου  «Η Αγία Ειρήνη» συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των κατοίκων της Παλαιάς Φώκαιας Αττικής. Η συλλογή των απαραίτητων για την έρευνα δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές της εθνογραφικής μεθόδου. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αξιοποιήθηκε το μεθοδολογικό μοντέλο της συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι του συλλόγου, με βάση τη διαφορετική καταγωγή των κατοίκων της Παλαιάς Φώκαιας, καταβάλλουν προσπάθειες για το χτίσιμο της σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας των Φωκαών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αραμπατζή, Χ. (2010). Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις προσφυγικής και πολιτικής ταυτότητας στον απόηχο των δραματικών γεγονότων του διχασμού στη Χαλκιδική στο Dimadis, K. (ed). Identities in the Greek World (From 1204 to the present. Proceedings of 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 Sept 2012, 815-826.

Βρύζας, Κ. (2005). Παγκόσμια Επικοινωνία – Πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα, Gutenberg.

Cohen, A.P. (1985). The Symbolic Construction of Community. Tavistock: Ellis Horwood.

Erikson, E. (1974). Dimensions of a new identity. New York: Norton.

Filippou, F. (1993). La danse traditionnelle comme phénomène social dans la région d’Aridea – Orma. Mémoire de D.E.A. E.H.E.S.S. Paris.

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (1999). Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γκιζέλης Γ., Αντωνακοπούλου, Η., Γαρδίκη, Ο., Καλπουρτζή, Ε., Λασκαράτου, Χ. (1979). Οργάνωση και χωροκατανομή των ελληνικών λαογραφικών μουσείων και συλλογών. Μητρώο μουσείων και συλλογών, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Grau A., (1995). On the motion of the bodily intelligence: cognition corporeality and dance, Border Tensions. Dance & Discourse (Proceedings of the 5th Study of Dance Conference, (April 1995, pp. 141-147). Guildford, England: University of Surrey: Department of Dance Studies.

Ιντζεσίλογλου, Ν. (2000). Περί κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων: το παράδειγμα της εθνικής ταυτότητας. Στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Θ. (επιμέλεια) «Εμείς και οι άλλοι». Αθήνα: Τυποθήτω.

Kellner D. (1992). Popular culture and the construction of Post-modern identities, in Scott Lash and Jonathan Friedman (eds), Modernity and Identity. Oxford and Cambridge: Blackwell.

Kaple D.A., DiMaggio, Μ. (1996). Data on Arts Organizations: A Review and Needs Assessment, with Design Implications. Centre for Arts and Cultural Policy Studies Working Paper Series, no 1, Princeton University.

Κόνσολα, Ν. (1990). Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική στην Ελλάδα. Η περιφερειακή διάσταση. Αθήνα: Παπαζήσης.

Λέκκας, Δ., Γράψας, Ν. (2003). Θέματα ταυτότητας: στοιχεία αναλυτικής αφηρημένης και εφαρμοσμένης προσέγγισης. στο: Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τόμος Α: Διαλεκτικοί συσχετισμοί – Θεωρία της Ελληνικής Μουσικής. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (2000). Εισαγωγή Α΄ Ενότητας στο: Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Θ. (Επιμ.) «Εμείς» και οι «Άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

Melucci, A. (1994). Passaggio d’ epoca. Il futuro e adesso. Milano: Feltrinelli.

Νιτσιάκος, Β. (2003). Χτίζοντας τον χώρο και τον χρόνο. Αθήνα: Οδυσσέας.

Πανοπούλου, K. (2001). Η χορευτική ταυτότητα των Βλάχων του Ν. Σερρών. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σέρρες.

Παπακώστας, Χρ. (2007). Χορευτική-Μουσική Ταυτότητα και Ετερότητα: η περίπτωση των Ρομά της Ηράκλειας του ν. Σερρών. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος.

Παρασκευόπουλος, Ι. (1983). Εξελικτική ψυχολογία, εφηβική ηλικία. Τόμος 4ος, Αθήνα.

Πρυνεντύ, Ζ. (2000). Πολιτισμική ταυτότητα: Μεταξύ Μύθου και πραγματικότητας. Στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Θ. (επιμέλεια) «Εμείς και οι άλλοι». Αθήνα: Τυποθήτω, 49-72.

Royce, A.P. (2005). Η ανθρωπολογία του χορού. επιμ: Ζωγράφου, Μ.. Αθήνα, Νήσος.

Schuster, J.M. (2003). Mapping State Cultural Policy: The State of Washington. Chicago: The University of Chicago, Cultural Policy Center.

Stokes M., (1994). Ethnicity, Identity and Music: The musical construction of place, Oxford: Berg.

Στρατουδάκη, Χ. (2006). Χαρτογραφώντας «γκρίζες ζώνες» του πολιτισμού: Πολιτιστικοί φορείς στο νομό Κυκλάδων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120: 65-92.

Sutton E. D. (1994). Tradition and modernity: Kalymnian construction of identity and otherness. JMGS. 12(2): 239-260.

Τσαούσης, Δ. (1978). Η κοινωνία του ανθρώπου, Αθήνα, Gutenberg.

Weeks J., (1990). The value of difference. Ιn Jonathan Rutherford (eds). Identity, community, culture, Difference, Lawrence & Wishart, London pp: 88-100.

Ψημίτης, Μ. (2000). Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε συνθήκες πολυπλοκότητας. Στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Θ. (επιμέλεια) «Εμείς και οι άλλοι». Αθήνα: Τυποθήτω.
Copyright (c) 2019 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού