Μέθοδος Pilates - Ερευνητικά δεδομένα για την εφαρμογή της σε παθήσεις

Πωλίνα Σοφοκλέους, Ασημένια Γιοφτσίδου, Παρασκευή Μάλλιου, Αναστασία Μπενέκα, Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Γκοδόλιας

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκέντρωση και συστηματική ανάλυση επιστημονικών άρθρων της πρόσφατης βιβλιογραφίας, όπου η μέθοδος Pilates εφαρμόστηκε ως θεραπευτικό μέσο προς αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Μέσω αυτών των ερευνών, παρουσιάζεται η σημαντικότητα της εφαρμογής της μεθόδου Pilates σε διάφορες ειδικές ομάδες ανθρώπων και τα σημαντικά οφέλη που τους προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος Pilates συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας ισορροπίας, μειώνει τον πόνο, αυξάνει τη λειτουργική ικανότητα και περιορίζει, σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα των παθήσεων στους ασθενείς. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα από τη λεπτομερή εξέταση της βιβλιογραφίας (2006-2016) που έγινε σε τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων (Medline, Pubmed και Scopus) και κατέληξε σε 12 έρευνες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της συστηματικής μελέτης. Οι παθήσεις που περιλαμβάνει η έρευνα είναι η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (2), η Ινομυαλγία (2), η Οστεοπόρωση (1), η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (2), η νόσος του Πάρκινσον (1) και ο Χρόνιος Πόνος στη Μέση (4). Το επίπεδο πόνου αξιολογήθηκε στις 9 από τις 12 έρευνες που αναλύθηκαν καθώς αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των περισσότερων μυοσκελετικών παθήσεων. Επίσης, επηρεάζεται άμεσα η ποιότητα ζωής των ατόμων και αυτό παρατηρείται στις μισές από τις έρευνες που επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν. Μια ακόμη μεταβλητή που αξιολογήθηκε στις περισσότερες έρευνες ήταν και η λειτουργικότητα των ασθενών, ανεξάρτητα με την πάθηση την οποία εμφάνιζαν. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αίσθησης πόνου και αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων, δυο πολύ σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζονται από την εμφάνιση των συγκεκριμένων παθήσεων. Επίσης παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στην ικανότητα ισορροπίας, μείωση του αισθήματος κόπωσης και βελτιώσεις ψυχολογικών παραγόντων. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν ότι η μέθοδος Pilates διαδραματίζει χρήσιμο και σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παθήσεων και των συμπτωμάτων αυτών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Altan, L., Korkmaz, N., Bingol, U., & Gunay, B. (2009). Effect of Pilates training on people with fibromyalgia syndrome: a pilot study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90, 1983-1988.

Altan, L., Korkmaz, N., Dizard, M., &Yurtkuran, M. (2012). Effect of Pilates training on people with ankylosing spondylitis. Rheumatology International, 32, 2093-2099.

Arokoski, J.P., Valta, T., Airaksinen, O., & Kankaanpaa, M. (2001). Back and Abdominal Muscle Function DuringStabilization Exercises. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82, 1089-1098.

Arslanoglu, E., & Senel, O. (2013). Effects of Pilates Training on Some Physiological Parameters andCardiovascular Risk Factors of Middle Aged Sedentary Women. International Journal of Sport Studies, 3(2), 122-129.

Johnson, L., Putrino, D., James, I., Rodrigues, J., Stell., R., Thickbroom, G., & Mastaglia, F.L. (2013). The effects of a supervised Pilates training program on balance in Parkinson’s disease. Advances in Parkinson’s Disease, 2, 58-61.

Komatsu, M., Avila, M. A., Colombo, M. M., Gramani-Say, K., & Driusso, P. (2016). Pilates training improves pain and quality of life of women with fibromyalgia syndrome. Revista Dorsal, 17(4), 274-278.

Kucukcakır, N., Altan, L., & Korkmaz, N. (2012). Effects of Pilates exercises on pain, functional status and quality of life in women withpostmenopausal osteoporosis. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 17(2), 204-211.

Lange, C., Unnithan, V., Larkam, E., & Latta, P.M. (2000). Maximizing the benefits of Pilates-inspired exercise forlearning functional motor skills. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 4(2), 99-108.

Lehman, G.J., & McGill, S.M. (2001). Quantification of the Differences in Electromyographic Activity Magnitude Between the Upper and Lower Portions of the Rectus Abdominis Muscle During Selected Trunk Exercises. Physical Therapy, 81, 1096-1101.

Marandi, S.M., Nejad, V.S., Shanazari, Z., & Zolaktaf, V. (2013). A Comparison of 12 Weeks of Pilates and Aquating Training on the Dynamic Balance of Women with Multiple Sclerosis. International Journal of Preventive Medicine, 4(1), 110-117.

Marshall, P.W.M., Kennedy, S., Brooks, C., & Lonsdale, C. (2013). Pilates Exercise or Stationary Cycling for Chronic Nonspecific Low Back Pain: Does it Matter? Spine, 38(15), 952-959.

Natour, J., de Araujo Cazotti, L., Ribeiro, L. H., Baptista, A.S., & Jones, A. (2015). Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation, 29(1), 59-68.

Nadler, S.F., Malanga, G.A., Feinberg, J.H., Prybicien, M., Stitik, T.P. & DePrince, M. (2001). Relationship Between Hip Muscle Imbalance and Occurrence of Low Back Pain in Collegiate Athletes. A Prospective Study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 80(8), 572-577.

Notarnicola, A., Fischetti, S., Maccagnano, G., Comes, R., Tafuri, S., & Moretti, B. (2013). Daily pilates exercise or inactivity for patients with low back pain: A clinical prospective observational study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 49, 1-8.

Ozdemir, N., Sevi Subasi, S., Gelecek, N., & Sari, S. (2009). The Effects of Pilates Exercise Training on Knee Proprioception – A Randomized Controlled Trial. Tip Fakultesi Dergisi, 23(2), 71-79.

Radebold, A., Cholewicki, J., Panjabi, M.M., & Patel, C.C. (2000). Muscle Response Pattern to Sudden Trunk Loading inHealthy Individuals and in Patients with Chronic Low Back Pain. Spine, 25(8), 947-954.

Rosu, M.O., Topa, I., Chirieac, R. &Ancuta, C. (2013). Effects of Pilates, McKenzie and Heckscher training on diseaseactivity, spinal motility and pulmonary function in patients with ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial. Rheumatology International, 34(3), 367-372.

Sekendiz, B., Altun, O., Korkusuz, F. & Akin, S. (2007). Effects of Pilates exercise on trunk strength,endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 11(4), 318-326.

Van der Linden, M.L., Bulley, C., Geneen, L.J., Hooper, J.E., Cowan, P., & Mercer, T.H. (2013). Pilates for people with multiple sclerosis who use a wheelchair: feasibility, efficacy and participant experiences. Disability and Rehabilitation, An International Multidisciplinary Journal, 1-8.

Wang, Y.T., Lin, P.C., Huang, C.F., Liaang, L.C. & Lee, A.J.Y. (2012). The Effects of Eight-Week Pilates Training onLimits of Stability and Abdominal MuscleStrength in Young Dancers. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 716-9.

Wajswelner, H., Metcalf, B., & Bennell, K. (2012). Clinical Pilates versus General Exercise for Chronic Low Back Pain: Randomized Trial. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1197- 1205.
Copyright (c) 2017 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού