Επίδραση της προπόνησης ισχύος στην ισοκινητική ροπή του γόνατος και σε μηχανικές παραμέτρους του κατακόρυφου άλματος

Συγγραφείς

  • Πελαγία Θεόδωρος Μαναβέλη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Νικόλαος Αγγελούσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Βασίλειος Γούργουλης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Αθανάσιος Χατζηνικολάου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση ενός προγράμματος προπόνησης που περιελάμβανε εκτάσεις γόνατος  σε περιορισμένο εύρος κίνησης, με πολύ μεγάλη ένταση και με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα εκτέλεσης (προπόνηση ισχύος), στην μέγιστη ισοκινητική ροπή των εκτεινόντων του γόνατος και σε επιλεγμένες μηχανικές παραμέτρους του κατακόρυφου άλματος με υποχωρητική φάση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 16 φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Δ.Π.Θ., χωρίς ιστορικό τραυματισμού, που δεν συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας σε άλλο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν πέντε επαναλήψεις μέγιστης ισοκινητικής έκτασης στις 180°/sec και τρία άλματα με υποχωρητική φάση,  πριν και μετά από την προπόνηση ισχύος.  Το εύρος κίνησης του γόνατος  ήταν 30ο κα το πρόγραμμα είχε διάρκεια έξι εβδομάδες. Για την καταγραφή της ισοκινητικής ροπής χρησιμοποιήθηκε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο ενώ για την μέτρηση της δύναμης αντίδρασης του εδάφους από όπου στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι μηχανικές παράμετροι των αλμάτων, χρησιμοποιήθηκε ένα πιεζοηλεκτρικό δυναμοδάπεδο. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της μέσης μέγιστης ροπής και της μέγιστης ροπής. Αντίθετα, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις περισσότερες από τις παραμέτρους του άλματος εκτός από την ισχύ του άλματος.

Αναφορές

Alegre, L. M., Ferri‑Morales A., Rodriquez, R., & Aguado, X. (2014). Effects of isometric training on the knee extensor moment–angle relationship and vastus lateralis muscle architecture. European Journal of Applied Physiology 114, (11), 2437–2446.

Andersen, L. L., Andersen J. L., Magnusson, S. P., Suetta, C., Madsen, J L., Christensen, L. R., et al. (2005). Changes in the human muscle force-velocity relationship in response to resistance training and subsequent detraining. Journal Applied Physiology, 99(1), 87-94.

Arabatzi, F., Kellis E., & Saez de Villarreal, S. (2010). Vertical jump biomechanics after plyometric, weight lifting, and combined (weight lifting + plyometric) training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(9), 2440–2448

Aragón-Vargas, L. F., & Gross, M. M. (1997). Kinesiological factors in vertical jump performance: Differences among individuals. Journal of Applied Biomechanics, 13(1), 24-44.

Bogdanis, G. C., Tsoukos, A., Kaloheri, O., Terzis, G., Veligekas, P., & Brown, L. E. (2019). Comparison between unilateral and bilateral plyometric training on single-and double-leg jumping performance and strength. Journal of Strength & Conditioning Research, 33(3), 633-640.

Cormie, P., Mccaulley, G., & Mcbride J. M. (2007). Power versus strength-power jump squat training: Influence on the load-power relationship. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(6), 996-1003.

De Brito Fontana, H., & Herzog, W. (2016). Vastus lateralis maximum force-generating potential occurs at optimal fascicle length regardless of activation level. European Journal Applied Physiology, 116(6), 1267-1277.

Faigenbaum, A.D., Kraeme,r W.J., Blimkie, C.J., Jeffreys, I., Micheli, L.J., Nitka, M., et al., (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association. Journal of Strength and Condition Research, 23(5):60-79.

Fitts, R.H., McDonald, K.S., & Schluter, J. M. (1991). Determinants of skeletal muscle force and power: their adaptability with changes in activity pattern. Journal of Biomechanics, 24(Supp. 1), 111-122.

Fleck, S. J. & Kraemer, W. J. (2004). Designing resistance training programs, 3rd Edition, (pp. 26-32). Champaign-Urbana: Human Kinetics.

Kellis, E., & Baltzopoulos, V. (1997). The effects of antagonist moment on the resultant knee joint moment during isokinetic testing of the knee extensors. European Journal of Applied Physiology, 76(3), 253-259.

Kovaleski, J. E., Heitman, R. J., Scaffidi, F. M., & Fondren III, F. B. (1992). Effects of isokinetic velocity spectrum exercise on average power and total work. Journal of Athletic Training, 27(1), 54-56.

Kraemer W.J., Ratamess, NA., Fry, A. C., Triplett- McBride, T., Koziris, L. P., Bauer, J.A., et al. (2000). Influence of resistance training volume periodization on physiological and performance adaptations in collegiate women tennis players. American Journal of Sports Medicine 28(5), 626-633.

Kraemer, W.J. & Newton, R. U. (1994). Training for improvement vertical jump. Sport Science Exchange, 7(6), 1-12.

Kreighbaum, E. & Barthels, K. M. (1996). Biomechanics: A qualitative approach for studying human movement, 4th edition (pp.152-155). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Mademli L., Arampatzis D., Morey-Klapsing G., & Bruggemann G.P. (2004). Effect of ankle joint position and electrode placement on the estimation of the antagonistic moment during maximal plantarflexion Journal of Electromyography and Kinesiology, 14(5), 591–597.

Marginson, V. & Eston, R. (2001). The relationship between torque and joint angle during knee extension in boys and men. Journal of Sports Sciences, 19(11), 591-597.

Marx, J. O., Ratamess, N. A., Nindl, B. C., Gotshalk, L. A., Volek. J. S., Dohi, K., et al. (2001). Low- volume circuit versus high-volume periodized resistance training in women. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(4), 635-643.

McLellan, Ch. P., Lovell, D. I., & Gass, G. C. (2011). The role of rate of force development on vertical jump performance. Journal of Strength and Condition Research, 25(2), 379-85.

McMahon, G., Morse, Ch. I., Burden, A., Winwood, K., & Onambele, L. G. (2014). Muscular adaptations and insulin-like growth factor-1 responses to resistance training are stretch-mediated. Muscle & Nerve, 49(1), 108–119.

Lamas, L., Ugrinowitsch, C., Rodacki, A., Pereira, G., Mattos, E. C. T., Kohn, A. F., et al. (2012). Effects of strength and power training on neuromuscular adaptations and jumping movement pattern and performance. Journal of Strength and Condition Research, 26(12), 3335–3344.

Schultz, R. W. (1967). Effect of direct practice and repetitive sprinting and weight training on selected motor performance tasks. Research Quarterly, 38(1), 108-118.

Tricoli, V., Lamas, L., Carnevale, R., & Ugrinowitsch, C. (2005). Short- term effects on lower- body functional power development: Weight lifting vs. vertical jump training programs. Journal of Strength and Condition Research, 19(2), 433-437.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-11-22

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαναβέλη Π. Θ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., & Χατζηνικολάου Α. (2023). Επίδραση της προπόνησης ισχύος στην ισοκινητική ροπή του γόνατος και σε μηχανικές παραμέτρους του κατακόρυφου άλματος. Άθληση και Κοινωνία, 1. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/390

Τεύχος

Ενότητα

Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων