Σχέση προπονητικής συμπεριφοράς και παρακίνησης αθλητών/τριών Πετοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών

Γεωργία Σουρή, Ελένη Ζέτου, Νικόλαος Βερναδάκης, Ευάγγελος Μπεμπέτσος

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση της προπονητικής συμπεριφοράς στην παρακίνηση αθλητών/τριών/τριών αναπτυξιακών ομάδων στην Πετοσφαίριση και κατά πόσο αυτή η σχέση διαφοροποιείται από το φύλο. Οι συμμετέχοντες ήταν 203 νεαροί αθλητές/τριες Πετοσφαίρισης (167 κορίτσια και 36 αγόρια), ηλικίας από 12-19 ετών και προπονητικής ηλικίας από 1-9 χρόνια, από αναπτυξιακά τμήματα αθλητικών συλλόγων της Αττικής. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια: (α) το ερωτηματολόγιο «Συμπεριφορά του Προπονητή» (Coaching   Behaviour Questionnaire - CBQ, Williams, Jerome, Kenow, Rogers, Sartain & Darland, 2003), το οποίο έχει τροποποιηθεί και έχει προσαρμοσθεί για τον ελληνικό πληθυσμό (Ζουρμπάνος, Θεοδωράκης & Χατζηγεωργιάδης, 2004; Zourbanos, Hatzigeorgiadis & Theodorakis, 2007) και β) το ερωτηματολόγιο του κλίματος παρακίνησης «Motivational Climate in Physical Education Scale (MCPES)» (Soini et al., 2014) Οι αναλύσεις αξιοπιστίας επιβεβαίωσαν ικανοποιητικούς δείκτες Cronbach s’ alpha για όλους τους παράγοντες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι υπήρχε υψηλή συσχέτιση όλων των παραγόντων της παρακίνησης με την υποστηρικτική συμπεριφορά του προπονητή, εκτός από τον παράγοντα «προσανατολισμός στο έργο», επίσης υπήρξαν διαφορές ως προς το φύλο σε σχέση με την υποστηρικτική αλλά και την αρνητική συμπεριφορά του προπονητή. Από την ανάλυση των παραγόντων παρακίνησης διαπιστώθηκαν διαφορές στους αθλητές/τριες προς το φύλο. Συγκεκριμένα τα κορίτσια παρουσίασαν υψηλότερες τιμές ως προς τον παράγοντα «κοινωνικότητα», ενώ τα αγόρια έδειξαν να προσανατολίζονται προς το «έργο». Συμπερασματικά η προπονητική συμπεριφορά έχει άμεση σχέση με την παρακίνηση των αθλητών/τριών/τριών, που έμμεσα οδηγεί στην  ικανοποίησή τους για δέσμευση και ενασχόληση με το άθλημα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alfermann, D., Lee, M. J., & Würth, S. (2005). Perceived Leadership Behavior and Motivational Climate as Antecedents of Adolescent Athletes ’ Skill Development. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 7(2), 14–36.

Amy Loh, L. Y., Wah, T. E., & Remco, P. (2018). Influence of coaches behaviour on elite volleyball players’ motivational climate and performance satisfaction. MoHE, 7(1), 143–150. https://doi.org/10.15282/mohe.v7i1.167

Avcı, K. S., Çepikkurt, F., & Kale, E. K. (2018). Examination of the relationship between coach-athlete climate for volleyball players. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 346–353. https://doi.org/10.13189/ujer.2018.060218

Bebetsos, E., Filippou, F., & Bebetsos, G. (2017). Athletes′ criticism of coaching behavior: Differences among gender, and type of sport. Polish Psychological Bulletin, 48(1), 66–71. https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0008

Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The Effects of Instructors’ Autonomy Support and Students’ Autonomous Motivation on Learning Organic Chemistry: A Self-Determination Theory Perspective. Science Education, 84(6), 740–756. https://doi.org//10.1002/1098-237X(200011)84:6<740::AID-SCE4>3.0.CO;2-3

Chelladurai, P. (1993). Leadership. In R. N. Singer, M. Murphey, & L. K. Tennant (Eds.). Macmillan., Handbook of Research on Sport Psychology . New York:Macmillan, 647–671.

Chiu, L. K., Mahat, N. I., Hua, K. P., & Radzuwan, R. B. (2013). Student-Athletes’ Perceptions of Coaches’ Coaching Competency at the Malaysian Public Institution of Higher Learning. World Journal of Education, 3(1), 13–22. https://doi.org/10.5430/wje.v3n1p13

Coussens, A. H., Rees, T., & Freeman, P. (2015). Applying generalizability theory to examine the antecedents of perceived coach support. Journal of Sport and Exercise Psychology, 37(1), 51–62. https://doi.org/10.1123/jsep.2014-0087

Deci, E., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 14(11), 167–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Duda, J. L. (2013). The conceptual and empirical foundations of Empowering Coaching TM : Setting the stage for the PAPA project. Int. J. Sport Exerc. Psychol, 11(4), 313–318. https://doi.org/10.1080/1612197X.2013.839414

Felton, L., & Jowett, S. (2012). “What do coaches do” and “how do they relate”: Their effects on athletes’ psychological needs and functioning. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 23(2), 130–139. https://doi.org/10.1111/sms.12029

Filippou, F., Masadis, G., Kouli, O., Konstantinidis, C., Bebetsos, E., Derri, V., & Samara, E. (2019). The „Motivational Climate in Physical Education Scale” in Greek Educational Context. November, 198–200. https://doi.org/10.37393/icass2019/37

García-Calvo, T., Leo, F. M., Gonzalez-Ponce, I., Sánchez-Miguel, P. A., Mouratidis, A., & Ntoumanis, N. (2014). Perceived coach-created and peer-created motivational climates and their associations with team cohesion and athlete satisfaction: Evidence from a longitudinal study. Journal of Sports Sciences, 32(18), 1738–1750. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.918641

Gencer, E., & Öztürk, A. (2018). The Relationship Between the Sport-Confidence and the Coach-Athlete Relationship in Student-Athletes. Journal of Education and Training Studies, 6(10), 7. https://doi.org/10.11114/jets.v6i10.3388

Gillet, N., Vallerand, R. J., Amoura, S., & Baldes, B. (2010). Influence of coaches’ autonomy support on athletes’ motivation and sport performance: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Psychology of Sport and Exercise, 11(2), 155–161. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.10.004

Grapsas, Ι., Bebetsos, Ε., Godolias, G., & Tsamourtzis, Ε. (2016). Investigation of the relationship between coaching behavior and motivation among male and female basketball athletes. April, 72–83. https://www.researchgate.net/publication/299562646_Investigation_of_the_relationship_between_coaching_behavior_and_motivation_among_Greek_and_Cypriot_male_and_female_basketball_athletes

Harwood, C. G., Barker, J. B., & Anderson, R. (2015). Psychosocial Development in Youth Soccer Players : Assessing the Effectiveness of the 5Cs Intervention Program. The Sport Psychologist, 29(4), 319–334. https://doi.org/https://doi.org/10.1123/tsp.2014-0161

Horn, T. S., Bloom, P., Berglund, K. M., & Packard, S. (2011). Relationship between the collective Psychological characteristics of athletes and their preferences for different types of behavior guidance. Sports Psychologist, 25(2), 190–211. https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/25/2/article-p190.xml

Jaakkola, T., Ntoumanis, N., & Liukkonen, J. (2016). Motivational climate, goal orientation, perceived sport ability, and enjoyment within Finnish junior ice hockey players: Achievement goal theory and enjoyment. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(1), 109–115. https://doi.org/doi: 10.1111/sms.12410

Jowett, S., & Frost, T. (2007). Race/Ethnicity in the all‐male coach‐athlete relationship: Black footballers’ narratives. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(3), 255–269. https://doi.org/10.1080/1612197x.2007.9671835

Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medallists’ perspective of the althlete-coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4(4), 313–331. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00011-0

Jowett, S., Adie, J. W., Bartholomew, K. J., Yang, S. X., & Lopez-jiménez, A. (2017). Motivational processes in the coach-athlete relationship: A multi-cultural self-determination approach. Psychology of Sport & Exercise, 37, 143–152. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.06.004

Karamousalidis, G., Ifantidis, G., Laparidis, K., & Mpempetsos, E. (2007). Η Συμπεριφορά των Προπονητών σε Ομαδικά Αθλήματα. Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2007/congr_abs18.pdf

Keegan, R., Spray, C., Harwood, C., & Lavallee, D. (2010). The motivational atmosphere in youth sport: Coach, parent, and peer influences on motivation in specializing sport participants. Journal of Applied Sport Psychology, 22(1), 87–105. https://doi.org/10.1080/10413200903421267

Kim, H. D., & Cruz, A. B. (2016). The influence of coaches’ leadership styles on athletes’ satisfaction and team cohesion: A meta-analytic approach. International Journal of Sports Science and Coaching, 11(6), 900–909. https://doi.org/10.1177/1747954116676117

Listwan, T. (2006). Zarządzaniekadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Maehr, M. L., & Braskamp, L. A. (1986). The motivation factor: A theory of personal investment. Lexington Books/D. C. Heath and Com.

Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach-athlete relationship: A motivational model. Journal of Sports Sciences, 21(11), 883–904. https://doi.org/10.1080/0264041031000140374

Marcone, M. S. (2017). The impact of coaching styles on the motivation and performances of athletes. Kinesiology, Sports Studies, and Physical Education, 21, 34. https://digitalcommons.brockport.edu/pes_synthesis/21

Nicolas, M., Gaudreau, P., & Franche, V. (2011). Perception of coaching behaviors, coping, and achievement in a sport competition. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33(3), 460–468. https://doi.org/10.1123/jsep.33.3.460

Roberto, A.N.J., Fiorese, J.L., Vieira, J.L.L., Ferreira, L., Cheuczuk, F., Jowett, S., Fortes, S.L., & Vissoci, J. R. N. (2019). Coach-athlete relationship and collective effectiveness in volleyball: is the union explained by the goals of athletes Coach-athlete relationship and collective effectiveness in volleyball: is the union explained by the goals of athletes. Motricidade, 15(2–3), 1–11.

Sakellarides, I., Zetou, E., Bebetsos, E., & Kourtessis, T. (2018). Comparative study of Greek athletes in terms of their satisfaction and coaching behavior in individual and team sports. Research Articles,Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, March 17, 2018. https://www.panr.com.cy/article/comparative-study-of-greek-athletes-in-terms-of-their-satisfaction-and-coaching-behavior-in-individual-and-team-sports/

Seweryniak, T., Nowak, A., & Stosik, A. (2016). Selected elements of motivational effect on athletic performance in professional volleyball teams. Education, Health and Sports Magazine, 6(8), 807–814. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159119

Seweryniak, T., Nowak, A., & Stosik, A. (2016). Selected elements of motivational impact on sport performance in professional volleyball teams. Quality in Sport, 2(4), 41. https://doi.org/10.12775/qs.2016.023

Smoll, F. L., Smith, R. E., & Cumming, S. P. (2007). Effects of a motivational climate intervention for coaches on changes in young athletes’ achievement goal orientations. Journal of Clinical Sport Psychology, 1(1), 23–46. https://doi.org/10.1123/jcsp.1.1.23

Soini, M., Liukkonen, J., Watt, A., Yli-Piipari, S., & Jaakkola, T. (2014). Factorial validity and internal consistency of the motivational climate in physical education scale. Journal of Sports Science & Medicine, 13(1), 137-144.

Stewart, C., & Taylor, J. (2000). Why Female Athletes Quit: Implications for Coach Education. The Physical Educator, 57(4), 170–177.

Williams, J. M., Jerome, G. J., Kenow, L. J., Rogers, T., Sartain, T. A., & Darland, G. (2003). Factor Structure of the Coaching Behavior Questionnaire and Its Relationship to Athlete Variables Jean M. Williams, University of Arizona. Linfield University.

Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., & Theodorakis, Y. (2007). A preliminary investigation of the relationship between athletes’ self-talk, and coaches’ behaviour and statements. International Journal of Sports Science and Coaching, 2(1), 57–66.

Zourbanos, N., Theodorakis, Y., & Hatzigeorgiadis, A. (2006). Coaches’ behaviour, social support and athletes’ self-talk. Hellenic Journal of Psychology, 3, 117–133.

Ζουρμπάνος, Ν., Θεοδωράκης, Γ., & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2004). Κλίμακα Συμπεριφοράς Προπονητή. Πρακτικά, 3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας; 54-55, Τρίκαλα.

Θεοδωράκης, Γ., Ζουρμπάνος, Α., & Χατζηγεωργιάδης, Ν. (2015). Ψυχολογική Υποστήριξη στον Αθλητισμό και την Άσκηση για Υγεία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Καζάση, Μ., Υφαντίδου, Γ., & Μπαλάσκα, Π. (2020). Λόγοι παρακίνησης και στρατηγικές συμμετοχής των αθλουμένων στα προγράμματα « Άθληση για Όλους » του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. 16, 1–11.
Copyright (c) 2022 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού