Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τον καιρό της πανδημίας (covid-19) σε σχέση με την νέα μέθοδο διδασκαλίας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) και η συσχέτιση της με τη φυσική δραστηριότητα

Παρασκευή Λούντζη, Ουρανία Ματσούκα, Γεώργιος Κώστα, Ευάγγελος Μπεμπέτσος

Περίληψη


Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τον καιρό της πανδημίας (Covid-19) σε σχέση με την νέα μέθοδο διδασκαλίας (εξ αποστάσεως εκπαίδευση/ τηλεκπαίδευση), να διερευνήσει το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να αξιολογήσει το κατά πόσο το αυξημένο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στα συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική μελέτη σε δείγμα 231 εκπαιδευτικών με χρήση των εργαλείων Maslach Burnout Inventory και Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών εμφάνισε μέτρια ή υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (30.3%) και αποπροσωποποίησης (20.8%) και χαμηλά ή μέτρια επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων (60.6%). Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είχε μέτρια ή υψηλά επίπεδα (81%) φυσικής δραστηριότητας κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα συνδέεται με μειωμένο επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης αλλά δεν σχετίζεται με το επίπεδο αποπροσωποποίησης και το επίπεδο προσωπικών επιτευγμάτων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Amatriain-Fernández, S., Murillo-Rodríguez, E. S., Gronwald, T., Machado, S., & Budde, H. (2020). Benefits of physical activity and physical exercise in the time of pandemic. Psychological trauma: theory, research, practice and policy, 12(S1), S264–S266.

Amri, A., Abidli, Z., Elhamzaoui, M., Bouzaboul, M., Rabea, Z., & Ahami, A. (2020). Assessment of burnout among primary teachers in confinement during the COVID-19 period in Morocco: case of the Kenitra. The Pan African medical journal, 35(Suppl 2), 92.

Andrade C. (2018). Internal, External, and Ecological Validity in Research Design, Conduct, and Evaluation. Indian journal of psychological medicine, 40(5), 498–499.

Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Vlachaki, A. N. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burn out between primary and high school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 682-690.

Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Walters, B. (2000, July). Sources of stress and professional burnout of teachers of special education needs in Greece. Proceedings of the International Conference of Special Education, ISEC 2000, Manchester, UK.

Aperribai, L., Cortabarria, L., Aguirre, T., Verche, E., & Borges, Á. (2020). Teacher's Physical Activity and Mental Health During Lockdown Due to the COVID-2019 Pandemic. Frontiers in psychology, 11, 577886.

Bogaert, I., De Martelaer, K., Deforche, B., Clarys, P., & Zinzen, E. (2014). Associations between different types of physical activity and teachers' perceived mental, physical, and work-related health. BMC Public Health 14:534.

Brouwers, A., & Tomis, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self- efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.

Chang, M. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: Examining the emotion work of teachers. Educational Psychology Review, 21, 193-218.

Cheptea, D., Deleu, R., Mesina, V., & Friptuleac, G. (2021). Assessment of burnout among teachers during the COVID-19 pandemic. Archives of the Balkan Medical Union, 56(2), 179–184.

Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th edition) (pp. 3-24). SAGE Publications, Inc.

Delgado-Gallegos, J. L., Padilla-Rivas, G. R., Zuñiga-Violante, E., Avilés-Rodriguez, G., Arellanos- Soto, D., Villareal, H. F., Cosío-León, M., Romo-Cardenas, G. S., & Islas, J. F. (2021). Teaching Anxiety, Stress and Resilience During the COVID-19 Pandemic: Evaluating the Vulnerability of Academic Professionals in Mexico Through the Adapted COVID-19 Stress Scales. Frontiers in public health, 9, 669057. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.669057

Gil-Beltrán, E., Meneghel, I., Llorens, S., & Salanova, M. (2020). Get Vigorous with Physical Exercise and Improve Your Well-Being at Work! International journal of environmental research and public health, 17(17), 6384.

Godin, G., & Shephard, R. J. (1985). A simple method to assess exercise behavior in the community. Canadian journal of applied sport sciences. Journal canadien des sciences appliquees au sport, 10(3), 141–146.

Θεοδωράκης, Γ.,& Χασάνδρα, Μ. (2005). Άσκηση και κάπνισμα. Μέρος 2ο. Έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό. Διαφορές μεταξύ ασκούμενων και μη ασκούμενων. Αναζητήσεις στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, 3, 239-248.

Jirathananuwat, A., & Pongpirul, K. (2017). Promoting physical activity in the workplace: A systematic meta-review. Journal of occupational health, 59(5), 385–393.

Kamtsios, S., & Lolis, T. (2016). Do Greek teachers experience professional burnout? The role of demographic characteristics and daily stressful events. Journal of Research in Education and Training, 9, 40-87.

Kwan, B. M., Davis, K. J., & Dunn, A. L. (2012). Physical activity for the prevention of depression. In A. L. Meyer & T. P. Gullotta (Eds.), Issues in children's and families' lives. Physical activity across the lifespan: Prevention and treatment for health and well-being (p. 97–119). Springer Science + Business Media.

Li, S., Li, Y., Lv, H., Jiang, R., Zhao, P., Zheng, X., Wang, L., Li, J., & Mao, F. (2020). The prevalence and correlates of burnout among Chinese preschool teachers. BMC public health, 20(1), 160.

Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. New York, NY: Prentice Hall.

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach burnout inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Montoya, N. P., Glaz, L., Pereira, L. A., & Loturco, I. (2021). Prevalence of Burnout Syndrome for Public Schoolteachers in the Brazilian Context: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1606.

Naczenski, L. M., Vries, J. D., Hooff, M., & Kompier, M. (2017). Systematic review of the association between physical activity and burnout. Journal of occupational health, 59(6), 477– 494.

Nikiforos, S., Tzanavaris, S. & Kermanidis, KL. (2020). Post-pandemic Pedagogy: Distance Education in Greece During COVID-19 Pandemic Through the Eyes of the Teachers. EJERS, European Journal of Engineering Research and Science. Special Issue: CIE 2020.

Ochentel, O., Humphrey, C., & Pfeifer, K. (2018). Efficacy of Exercise Therapy in Persons with Burnout. A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of sports science & medicine, 17(3), 475–484.

Papastyliannou, A., Kaila, M., & Polychronopoulos, M. (2009). Teachers’ burnout, depression, role ambiguity and conflict. Social Psychology in Education, 12, 295-314.

Saloviita, T., & Pakarinen, E. (2021). Teacher burnout explained: teacher-, student-, and organization level variables. Teaching and Teacher Education, 97, Article 103221. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103221

Slimani, M., Paravlic, A., Mbarek, F., Bragazzi, N. L., & Tod, D. (2020). The Relationship Between Physical Activity and Quality of Life During the Confinement Induced by COVID-19 Outbreak: A Pilot Study in Tunisia. Frontiers in psychology, 11, 1882.

Sokal, L. J., Trudel, L. G. E., & Babb, J. C. (2020a). Supporting Teachers in Times of Change: The Job Demands- Resources Model and Teacher Burnout During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Contemporary Education, 3(2), 67.

Sokal, L., Trudel, L. E., & Babb, J. (2020b). Canadian teachers’ attitudes toward change, efficacy, and burnout during the COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 100016.

Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers' perceived student misbehaviour and emotional exhaustion: The importance of teacher efficacy beliefs and emotion regulation. Educational Psychology, 30(2), 173–189. https://doi.org/10.1080/01443410903494460

Wang, C., & Zhao, H. (2020). The Impact of COVID-19 on Anxiety in Chinese University Students. Frontiers in psychology, 11, 1168. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01168

Zadok-Gurman, T., Jakobovich, R., Dvash, E., Zafrani, K., Rolnik, B., Ganz, A. B., & Lev-Ari, S. (2021). Effect of Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) Intervention on Well-Being, Resilience and Burnout of Teachers during the COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health, 18(7), 3689.
Copyright (c) 2022 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού