Συχνότητα εμφάνισης πτώσεων και προσδιορισμός προφίλ κινδύνου πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Κοντογιάννης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Αρχόντισσα Καναβάκη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης https://orcid.org/0000-0003-2630-1437
  • Μαρία Μιχαλοπούλου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Αθανάσιος Γκρεκίδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ευγενία Κούλη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ελένη Δούδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ηλίας Σμήλιος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Βασίλειος Γούργουλης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Γεώργιος Συρακούλης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Νικόλαος Αγγελούσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λέξεις-κλειδιά:

πτώσεις, παράγοντες κινδύνου πτώσεων, άτομα τρίτης ηλικίας, Ελλάδα

Περίληψη

Οι πτώσεις στην τρίτη ηλικία είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στις σύγχρονες γηράσκουσες κοινωνίες. Η πρόληψη πτώσεων ξεκινά με τον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου πτώσης ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, περιλαμβανομένων παρεμβάσεων άσκησης. Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να καταγράψει τη συχνότητα εμφάνισης πτώσεων και να προσδιορίσει ένα προφίλ υψηλού κινδύνου πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Συνολικά 207 άτομα (μέση ηλικία 72.7±6.3 έτη, 83% γυναίκες), που προσκλήθηκαν κυρίως μέσα από Κ.Α.Π.Η. και πολιτιστικούς συλλόγους του Νομού Ροδόπης, αξιολογήθηκαν ως προς μια σειρά γνωστών παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών, κλινικών, ψυχολογικών χαρακτηριστικών και φυσικής κατάστασης. Εφαρμόστηκαν Τεστ χ2 και πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση για την ανάλυση των δεδομένων. Στο μοντέλο της παλινδρόμησης σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες κινδύνου πτώσης ήταν προβλήματα ισορροπίας, κατάθλιψη, φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, για μία μονάδα μείωση στην κλίμακα Berg Balance Scale υπήρχε 14.8% αύξηση στην πιθανότητα πτώσης, άτομα με κατάθλιψη διέτρεχαν σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσης, γυναίκες 3.4 φορές και άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.6 φορές περισσότερες πιθανότητες πτώσης. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, ως προς την ανάγκη για πρόληψη πτώσεων και συγκεκριμένα προαγωγής της άσκησης ειδικά σε άτομα τρίτης ηλικίας που έχουν το παραπάνω προφίλ.

Αναφορές

Abu Bakar, A. A. Z., Kadir, A. A., Idris, N. S., & Nawi, S. N. M. (2021). Older adults with hypertension: Prevalence of falls and their associated factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16). Retrieved September 13, 2023, from https://doi.org/10.3390/ijerph18168257

Agresti, A. (2015). Foundations of linear and generalized linear models. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Beck Jepsen, D., Robinson, K., Ogliari, G., Montero-Odasso, M., Kamkar, N., Ryg, J., et al. (2022). Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility. BMC Geriatrics, 22(1). Retrieved September 11, 2023, from https://doi.org/10.1186/s12877-022-03271-5

Berg, K. O., Wood-Dauphinee, S. L., Williams, J. I., & Maki, B. (1992). Measuring balance in the elderly: Validation of an instrument. Canadian Journal of Public Health, 83(SUPPL. 2).

Billis, E., Strimpakos, N., Kapreli, E., Sakellari, V., Skelton, D. A., Dontas, et al. (2011). Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in Greek community-dwelling older adults. Disability and Rehabilitation, 33(19–20). Retrieved September 3, 2023, from https://doi.org/10.3109/09638288.2010.546937

Briggs, A. M., Cross, M. J., Hoy, D. G., Sànchez-Riera, L., Blyth, F. M., Woolf, et al. (2016). Musculoskeletal Health Conditions Represent a Global Threat to Healthy Aging: A Report for the 2015 World Health Organization World Report on Ageing and Health. In Gerontologist (Vol. 56). Retrieved September 28, 2023, from https://doi.org/10.1093/geront/gnw002

Brodowski, H., Strutz, N., Mueller-Werdan, U., & Kiselev, J. (2022). Categorizing fear of falling using the survey of activities and fear of falling in the elderly questionnaire in a cohort of hospitalized older adults: A cross-sectional design. International Journal of Nursing Studies, 126. Retrieved September 14, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104152

Bruun, I. H., Mogensen, C. B., Nørgaard, B., Schiøttz-Christensen, B., & Maribo, T. (2019). Validity and Responsiveness to Change of the 30-Second Chair-Stand Test in Older Adults Admitted to an Emergency Department. Journal of Geriatric Physical Therapy, 42(4). Retrieved August 13, 2023, from https://doi.org/10.1519/JPT.0000000000000166

Cooney, G. M., Dwan, K., Greig, C. A., Lawlor, D. A., Rimer, J., Waugh, F. R., et al. (2013). Cochrane Database of Systematic Reviews Exercise for depression (Review) www.cochranelibrary.com Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 9.

Cox, D. R., & Snell, J. E. (1989). The Analysis of Binary Data. (2nd ed.). London: Chapman and Hall.

de Vries, M., Seppala, L. J., Daams, J. G., van de Glind, E. M. M., Masud, T., et al. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: I. Cardiovascular Drugs. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4). Retrieved August 21, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.013

Dobson, A. J., & Barnett, A. G. (2018). An Introduction to Generalized Linear Models (4th Edition). New York: Chapman and Hall/CRC.

Dos Santos, F., Lange, C., de Llano, P. M. P., Lemões, M. A. M., Pastore, C. A., Paskulin, et al. (2019). Falls of elderly people living in rural areas: prevalence and associated factors. Revista Brasileira de Enfermagem, 72. Retrieved August 27, 2023, from https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0460

Eagles, D., Perry, J. J., Sirois, M. J., Lang, E., Daoust, R., Lee, et al. (2017). Timed Up and Go predicts functional decline in older patients presenting to the emergency department following minor trauma. Age and Ageing, 46(2). Retrieved August 22, 2023, from https://doi.org/10.1093/ageing/afw184

Enderlin, C., Rooker, J., Ball, S., Hippensteel, D., Alderman, J., Fisher, et al. (2015). Summary of factors contributing to falls in older adults and nursing implications. Geriatric Nursing, 36(5). Retrieved August 6, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.08.006

Fernández, L., Breinbauer, H. A., & Delano, P. H. (2015). Vertigo and dizziness in the elderly. In Frontiers in Neurology (Vol. 6, Issue JUN). Retrieved August 12, 2023, from https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00144

Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. London: SAGE Publications Ltd.

Flynn, A., Allen, N. E., Dennis, S., Canning, C. G., & Preston, E. (2019). Home-based prescribed exercise improves balance-related activities in people with Parkinson’s disease and has benefits similar to centre-based exercise: a systematic review. Journal of Physiotherapy, 65(4). Retrieved August 9, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.jphys.2019.08.003

Fountoulakis, K. N., Tsolaki, M., Iacovides, A., Yesavage, J., O’Hara, R., Kazis, A., et al. (1999). The validation of the short form of the geriatric depression scale (GDS) in Greece. Aging Clinical and Experimental Research, 11(6). Retrieved August 11, 2023, from https://doi.org/10.1007/bf03339814

Gade, G. V., Jørgensen, M. G., Ryg, J., Riis, J., Thomsen, K., Masud, et al. (2021). Predicting falls in community-dwelling older adults: A systematic review of prognostic models. In BMJ Open (Vol. 11, Issue 5). Retrieved July 18, 2023, from https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044170

Grundy, E. M., & Murphy, M. (2017). Population ageing in Europe. In J.-P. Michel, B. L. Beattie, F. C. Martin, & J. D. Walston (Eds.), Oxford Textbook of Geriatric Medicine (3 ed.) (pp. 11–18). Oxford, UK: Oxford University Press.

Hnizdo, S., Archuleta, R. A., Taylor, B., & Kim, S. C. (2013). Validity and reliability of the modified John Hopkins Fall Risk Assessment Tool for elderly patients in home health care. Geriatric Nursing, 34(5). Retrieved July 26, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2013.05.011

Hopewell, S., Copsey, B., Nicolson, P., Adedire, B., Boniface, G., & Lamb, S. (2019). Multifactorial interventions for preventing falls in older people living in the community: A systematic review and meta-analysis of 41 trials and almost 20 000 participants. In British Journal of Sports Medicine. Retrieved July 27, 2023, from https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100732

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (1980). Goodness of fit tests for the multiple logistic regression model. Communications in Statistics - Theory and Methods, 9(10), 1043–1069. Retrieved September 18, 2023, from https://doi.org/10.1080/03610928008827941

Iaboni, A., & Flint, A. J. (2013). The complex interplay of depression and falls in older adults: A clinical review. American Journal of Geriatric Psychiatry, 21(5). Retrieved September 20, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.jagp.2013.01.008

Kim, T., Choi, S. D., & Xiong, S. (2020). Epidemiology of fall and its socioeconomic risk factors in community-dwelling Korean elderly. PLoS ONE, 15(6). Retrieved September 22, 2023, from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234787

Kontogiannis, G. (2022). Marriages and nuptiality in Greece (In Greek). Demo Νews (ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ): Research Project Demographic Imperatives in Research and Practices in Greece, Supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.), 43, 1–4. Retrieved September 29, 2023, from https://figshare.com/articles/journal_contribution/_In_Greek_Marriages_and_nuptiality_in_Greece/21564489

Lamnisos, D., Giannakou, K., & Jakovljevic, M. (Michael). (2021). Demographic forecasting of population aging in Greece and Cyprus: one big challenge for the Mediterranean health and social system long-term sustainability. Health Research Policy and Systems, 19(1), 1–8. Retrieved September 1, 2023, from https://doi.org/10.1186/s12961-020-00666-x

Lima, C. A., Ricci, N. A., Nogueira, E. C., & Perracini, M. R. (2018). The Berg Balance Scale as a clinical screening tool to predict fall risk in older adults: a systematic review. In Physiotherapy (United Kingdom) (Vol. 104, Issue 4). Retrieved September 3, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.physio.2018.02.002

Lima, D. P., De-Almeida, S. B., Bonfadini, J. de C., Carneiro, A. H. S., de Luna, J. R. G., de Alencar, et al. P. (2022). Falls in Parkinson’s disease: the impact of disease progression, treatment, and motor complications. Dementia e Neuropsychologia, 16(2). Retrieved September 6, 2023, from https://doi.org/10.1590/1980-5764-DN-2021-0019

Lusardi, M. M., Fritz, S., Middleton, A., Allison, L., Wingood, M., Phillips, E., et al. (2017). Determining Risk of falls in community dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis using posttest probability. In Journal of Geriatric Physical Therapy (Vol. 40, Issue 1). Retrieved September 14, 2023, from https://doi.org/10.1519/JPT.0000000000000099

Lytras, D., Sykaras, E., Iakovidis, P., Kasimis, K., Myrogiannis, I., & Kottaras, A. (2022). Recording of Falls in Elderly Fallers in Northern Greece and Evaluation of Aging Health-Related Factors and Environmental Safety Associated with Falls: A Cross-Sectional Study. Occupational Therapy International, 2022. Retrieved August 6, 2023, from https://doi.org/10.1155/2022/9292673

Melo, F. (2013). Area under the ROC Curve. In W. Dubitzky, O. Wolkenhauer, K. H. Cho, & H. Yokota (Eds.), Encyclopedia of Systems Biology. New York, NY: Springer.

Meyer, F., König, H. H., & Hajek, A. (2019). Osteoporosis, fear of falling, and restrictions in daily living. Evidence from a nationally representative sample of community-dwelling older adults. Frontiers in Endocrinology, 10(SEP). Retrieved September 8, 2023, from https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00646

Muir, S. W., Berg, K., Chesworth, B., & Speechley, M. (2008). Use of the Berg Balance Scale for predicting multiple falls in community-dwelling elderly people: A prospective study. Physical Therapy, 88(4). Retrieved September 7, 2023, from https://doi.org/10.2522/ptj.20070251

Ng, M. M. Di, Hill, K. D., Batchelor, F., & Burton, E. (2017). Factors Predicting Falls and Mobility Outcomes in Patients With Stroke Returning Home After Rehabilitation Who Are at Risk of Falling. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 98(12). Retrieved September 24, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.05.018

National Institute for Health and Care Excellence [NICE]. (2019). 2019 surveillance of falls in older people: assessing risk and prevention (NICE guideline CG161).

National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2013). 2013 Falls In Older People : Assessing Risk and Prevention (NICE Clinical Guideline, June 2013).

Park, S. H. (2018). Tools for assessing fall risk in the elderly: a systematic review and meta-analysis. In Aging Clinical and Experimental Research (Vol. 30, Issue 1). Retrieved September 28, 2023, from https://doi.org/10.1007/s40520-017-0749-0

Park, S. H., & Kwak, M. J. (2021). Performance of the Geriatric Depression Scale-15 with Older Adults Aged over 65 Years: An Updated Review 2000-2019. In Clinical Gerontologist (Vol. 44, Issue 2). Retrieved September 27, 2023, from https://doi.org/10.1080/07317115.2020.1839992

Paul, P., Pennell, M. L., & Lemeshow, S. (2013). Standardizing the power of the Hosmer-Lemeshow goodness of fit test in large data sets. Statistics in Medicine, 32(1). Retrieved September 23, 2023, from https://doi.org/10.1002/sim.5525

Poncumhak, P., Amput, P., Sangkarit, N., Promsrisuk, T., & Srithawong, A. (2023). Predictive ability of the two-minute step test for functional fitness in hypertensive older individuals. Annals of Geriatric Medicine and Research, 27(3), 1–14.

Qian, X. X., Chau, P. H., Kwan, C. W., Lou, V. W. Q., Leung, A. Y. M., Ho, M., et al. (2021). Investigating Risk Factors for Falls among Community-Dwelling Older Adults According to WHO’s Risk Factor Model for Falls. Journal of Nutrition, Health and Aging, 25(4). Retrieved September 22, 2023, from https://doi.org/10.1007/s12603-020-1539-5

R_Core_Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing. Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. Retrieved September 29, 2023, from https://www.r-project.org/

Revelle, W. (2023). psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Retrieved September 29, 2023, from Https://CRAN.R-Project.Org/Package=psych.

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (1999). Functional fitness normative scores for community-residing older adults, ages 60-94. Journal of Aging and Physical Activity, 7(2). Retrieved August 9, 2023, from https://doi.org/10.1123/japa.7.2.162

Santos, G. M., Souza, A. C. S., Virtuoso, J. F., Tavares, G. M. S., & Mazo, G. Z. (2011). Predictive values at risk of falling in physically active and no active elderly with Berg Balance Scale. Revista Brasileira de Fisioterapia, 15(2). Retrieved August 12, 2023, from https://doi.org/10.1590/s1413-35552011000200003

Seppala, L. J., van de Glind, E. M. M., Daams, J. G., Ploegmakers, K. J., de Vries, M., Wermelink, A. M. A. T., et al. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-analysis: III. Others. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4). Retrieved August 22, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.099

Seppala, L. J., Wermelink, A. M. A. T., de Vries, M., Ploegmakers, K. J., van de Glind, E. M. M., Daams, J. G., van der Velde, N., et al. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: II. Psychotropics. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4). Retrieved August 29, 2023, from https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.098

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). 9/geriatric depression scale (Gds) recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist, 5(1–2). Retrieved August 24, 2023, from https://doi.org/10.1300/J018v05n01_09

Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., et al. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. In Cochrane Database of Systematic Reviews (Vol. 2019, Issue 1). Retrieved August 29, 2023, from https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2

Sherrington, C., Fairhall, N., Kwok, W., Wallbank, G., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., et al. (2020). Evidence on physical activity and falls prevention for people aged 65+ years: systematic review to inform the WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. In International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (Vol. 17, Issue 1). Retrieved August 29, 2023, from https://doi.org/10.1186/s12966-020-01041-3

Shreffler, J., & Huecker, M. R. (2021). Hypothesis Testing, P Values, Confidence Intervals, and Significance. In StatPearls. Retrieved August 25, 2023, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32491353

Stanmore, E. K., Oldham, J., Skelton, D. A., O’Neill, T., Pilling, M., Campbell, A. J., et al. (2013). Fall incidence and outcomes of falls in a prospective study of adults with rheumatoid arthritis. Arthritis Care and Research, 65(5). Retrieved August 21, 2023, from https://doi.org/10.1002/acr.21892

Stevens, J. A., & Phelan, E. A. (2013). Development of STEADI: A Fall Prevention Resource for Health Care Providers. Health Promotion Practice, 14(5). Retrieved August 16, 2023, from https://doi.org/10.1177/1524839912463576

Strzelczyk, A., Griebel, C., Lux, W., Rosenow, F., & Reese, J. P. (2017). The burden of severely drug-refractory epilepsy: A comparative longitudinal evaluation of mortality, morbidity, resource use, and cost using German health insurance data. Frontiers in Neurology, 8(DEC). Retrieved August 22, 2023, from https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00712

Subhash, R. L., Keim, J. L., & Solymos, P. (2009). ResourceSelection-package Resource Selection (Probability) Functions for Use-Availability Data. Journal of Wildlife Management, 73(10).

Talari, K., & Goyal, M. (2020). Retrospective studies - Utility and caveats. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 50(4). Retrieved August 14, 2023, from https://doi.org/10.4997/JRCPE.2020.409

Yardley, L., Beyer, N., Hauer, K., Kempen, G., Piot-Ziegler, C., & Todd, C. (2005). Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age and Ageing, 34(6). Retrieved August 12, 2023, from https://doi.org/10.1093/ageing/afi196

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-02-12

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Kontogiannis, G., Kanavaki, A., Michalopoulou, M., Gkrekidis, A., Kouli, E., Douda, H., Smilios, I., Gourgoulis, V., Sirakoulis, G., & Aggelousis, N. (2024). Συχνότητα εμφάνισης πτώσεων και προσδιορισμός προφίλ κινδύνου πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Άθληση και Κοινωνία, 3, 51–66. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/522

Τεύχος

Ενότητα

Υγεία και Άσκηση